Informatie

Vogelwerkgroep ’t Hökske

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr: 12053444

Banknummer NL37 RABO 0358 8014 19 t.n.v. Vogelwerkgroep ’t Hökske

Van Mirlaerstraat 11, 5961 SK Horst

 

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lid worden kunt u contact opnemen via contact

Het bestuur

Hans-Peter Uebelgünn

voorzitter / 2de secreataris

Ton Hagens

secretaris

Mariet Peeters

lid

John Raedts

penningmeester /vice voorzitter

Geert Lamers

2de penningmeester

Doelstellingen

De doelstelling van vogelwerkgroep ’t Hökske is de natuur dichter bij de mensen te brengen, door mensen enthousiast te maken en met een andere blik naar de vogels in de vrije natuur te laten kijken en luisteren. Daarnaast zetten wij ons in voor het beschermen van (bedreigde en kwetsbare) vogels en hun leefmilieu op regionale schaal. We verspreiden kennis van de ornithologie (vogelkunde), in de eerste plaats onder onze leden, maar ook buiten de vereniging.
De werkgroep richt zich zowel op de geïnteresseerde beginnende, als op gevorderde vogelaars.

Bescherming, educatie en advies

Om onze doelstellingen te bereiken voeren we diverse activiteiten uit. Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten die bescherming bieden aan bedreigde en kwetsbare vogels. Deze projecten zijn niet alleen gericht op het heden maar ook op de toekomst. Zo voeren we jaarlijks voor Sovon diverse broedvogelmonitoring projecten uit, o.a. in de Mariapeel en het Molenbeekdal. In de herfst vinden er wekelijkse trektellingen plaats in de Mariapeel. Verder wordt er meegeteld met de jaarlijkse wintertellingen betreffende watervogels langs de Maas. Het inventariseren van vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde. Deze gegevens geven inzicht op regionaal niveau wat de aantalsontwikkelingen zijn van bepaalde vogelsoorten. Indien een negatieve ontwikkeling op regionaal vlak zich landelijk doorzet, kunnen natuurorganisaties en overheden anticiperen en hier hun beleid op afstemmen. We hebben dan ook regelmatig contact met instanties en verenigingen die zich bezig houden met vogels en/of hun leefomgeving.

Het verstrekken van informatie over vogels in de natuur is een belangrijke taak van de vogelwerkgroep. Door het organiseren van thema-avonden, cursussen en excursies leren mensen meer over vogels en de natuur. Onze cursus is zeer gewild door een goede combinatie van theorie avonden, vogelherkenning met foto’s en vogelgeluiden in combinatie met excursies. De excursies worden georganiseerd in de directe omgeving, maar ook wel naar specifieke vogelgebieden elders in ons land. Enkele leden schrijven regelmatig een artikel over vogels, onze werkgebieden en over onze activiteiten. In diverse regionale weekbladen en op onze website brengen we dit onder de aandacht.
Vragen uit de omgeving worden met zorg behandeld en waar nodig vervult de vogelwerkgroep een adviserende functie.

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lidmaatschap kunt u contact opnemen via  ons contactformulier

Groepscoördinatoren

Districtcoördinator voor Noord-Limburg Hans-Peter Uebelgünn
Bosuilen Andre Seijkens
Steenuilen Ton Hagens
Kerkuilen Ralf Bovee
Aalscholverkolonie Mariapeel Andre Seijkens
Geert Lamers
Watervogeltelling Noud Janssen
Trekvogeltelling Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Geert Lamers
Resultaten trektelling op internet zetten Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Geert Custers
Jan Houwen
Nestkasten div. vogels op Gelderheide Geert en Gerda Raedts
Blauwe reigerkolonie Geert Lamers
Huiszwaluwentellingen Hans-Peter Uebelgünn
Nachtzwaluwtelling Schadijkerheide Walter Jansen
Nachtzwaluwtelling Schuitwater Jan Peeters
Nachtzwaluwtelling Mariapeel Jan Peeters
Diepeling (Inventarisatie en Oeverzwaluwen) Andre Seijkens
Oeverzwaluwen Mart van Enckevort
Vogelherkenningscursus Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Website Geert Lamers
Jan Houwen

In Memoriam: 

Henk Maessen

Maan Wijnhoven