Informatie

Vogelwerkgroep ’t Hökske

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr: 12053444

Banknummer NL37 RABO 0358 8014 19 t.n.v. Vogelwerkgroep ’t Hökske

Van Mirlaerstraat 11, 5961 SK Horst

 

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lid worden kunt u contact opnemen via contact

Het bestuur

John Raedts

voorzitter

Ton Hagens

secretaris

Mariet Peeters

penningmeester

Hans-Peter Uebelgünn

vice voorzitter / 2de secreataris

Geert Lamers

2de penningmeester

Doelstellingen

De doelstelling van vogelwerkgroep ’t Hökske is de natuur dichter tot de mensen brengen, door enthousiast te maken en met een andere blik naar de vogels in de vrije natuur te kijken en te luisteren. Bescherming van (bedreigde en kwetsbare) vogels en hun leefmilieu op regionale schaal. Het verbreiden van kennis van de ornithologie (vogelkunde), in de eerste plaats onder haar leden, maar ook buiten de vereniging. De werkgroep richt zich zowel op de geïnteresseerde beginnende, als op gevorderde vogelaars. De activiteiten bestaan uit het organiseren van wandelingen, excursies en cursussen, zoals een cursus vogelherkenning met vogelgeluiden.

 

Ook worden er jaarlijks op vaste basis voor Sovon diverse broedvogelmonitoring projecten uitgevoerd, o.a. in de Mariapeel en het Molendal. In de herfst vinden er wekelijkse trektellingen plaats in de Mariapeel. Verder wordt er meegeteld met de jaarlijkse wintertellingen betreffende watervogels langs de Maas. De excursies worden georganiseerd in de directe omgeving, maar ook wel naar specifieke vogelgebieden elders in ons land. Soms wordt er advies gevraagd aan de vogelwerkgroep betreffende bouwvergunningen en andere zaken waarbij de Habitat- en Vogelrichtlijn raakvlakken heeft.

 

Actieve bescherming

Om onze doelstellingen te bereiken zijn er diverse activiteiten gaande om vogelbescherming in de regio te bewerkstelligen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten die bescherming bieden aan bedreigde en kwetsbare vogels. Deze projecten zijn niet alleen gericht op het heden maar ook op de toekomst. De natuur en haar schoonheid moet gehandhaafd blijven en vogels vervullen daarin een belangrijke rol. Bescherming gaat hand in hand met samenwerking. Zonder samenwerking staat of valt het beschermen van de natuur en daarmee het beschermen van vogels. Door middel van goede samenwerking trachten we onze doelstellingen te verwezenlijken.

AVG privacyverklaring

Door de invoering van de AVG (2018) is privacy iets waar wij als vogelwerkgroep ons ook mee bezig hebben gehouden. Er is een verklaring voor onze leden opgesteld. Deze is naar alle leden gestuurd met de vraag deze te ondertekenen en wordt na ondertekening bij de secretaris opgeborgen. Nieuwe leden krijgen deze verklaring voor ondertekening bij hun aanmelding.

 

Inventarisaties

Het inventariseren van vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde. Met deze gegevens verschaft de vogelwerkgroep zich inzicht op regionaal gebied wat betreft toename, afname of stabilisatie van bepaalde vogelsoorten. Indien een negatieve ontwikkeling op regionaal vlak zich landelijk doorzet, kunnen natuurorganisaties en overheden anticiperen en hier hun beleid op afstemmen.

Voorlichting en advies

Het verstrekken van informatie aan de maatschappij wat betreft het essentiële belang van vogels in de natuur is ook een taak van de vogelwerkgroep. Vragen uit de omgeving worden met zorg behandeld en waar nodig vervult de vogelwerkgroep een adviserende functie. Door het organiseren van thema-avonden, cursussen en excursies leren mensen meer over vogels en de natuur. Door het publiceren van artikelen in diverse weekbladen wordt de aandacht voor de natuur vergroot en trachten we de mensen dichter tot de natuur te brengen.

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lid worden kunt u contact opnemen via ons contactformulier

 

Groepscoördinatoren

Districtcoördinatoren voor Noord-Limburg Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Bosuilen Andre Seijkens
Steenuilen Ton Hagens
Kerkuilen Ralf Bovee
Aalscholverkolonie Mariapeel Andre Seijkens
Geert Lamers
Weidevogelbescherming Toon Selten
Watervogeltelling Toon Selten
Trekvogeltelling Hans-Peter Uebelgünn
Jan Peeters
Geert Lamers
Resultaten trektelling op internet zetten Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Nestkasten div. vogels op Gelderheide Koos Hermens
Nestkasten bij visvijver Grubbenvorst Mart van Enckevort
Blauwe reigerkolonie Geert Lamers
Huiszwaluwentellingen Hans-Peter Uebelgünn
Boerenzwaluwentellingen Mart van Enckevort
Nachtzwaluwtelling Schadijkerheide Jan Peeters
Nachtzwaluwtelling Schuitwater Jan Peeters
Nachtzwaluwtelling Mariapeel Jan Peeters
Diepeling (Inventarisatie en Oeverzwaluwen) Andre Seijkens
Oeverzwaluwen Mart van Enckevort
Project Grote Gele Kwikstaart Jan Peeters
Vogelherkenningscursus Jan Peeters
Hans-Peter Uebelgünn
Geert Lamers
Website Geert Lamers
Nora Nelissen

In Memoriam: 

Henk Maessen

Maan Wijnhoven