Welkom bij Vogelwerkgroep 't Hökske

een vereniging van vrijwilligers die zich inzet voor vogels

en hun leefomgeving in de regio Sevenum en Horst

 

 

Laatste nieuws!    Contact     

 

 

 

 

Doelstellingen

De doelstelling van vogelwerkgroep 't Hökske is de natuur dichter tot de mensen brengen, door enthousiast te maken en met een andere blik naar de vogels in de vrije natuur te kijken en te luisteren. Bescherming van (bedreigde en kwetsbare) vogels en hun leefmilieu op regionale schaal. Het verbreiden van kennis van de ornithologie (vogelkunde), in de eerste plaats onder haar leden, maar ook buiten de vereniging. De werkgroep richt zich zowel op de geïnteresseerde beginnende, als op gevorderde vogelaars. De activiteiten bestaan uit het organiseren van wandelingen, excursies en cursussen, zoals een cursus vogelherkenning met vogelgeluiden.

 

Ook worden er jaarlijks op vaste basis voor Sovon diverse broedvogelmonitoring projecten uitgevoerd, o.a. in de Mariapeel en het Molendal. In de herfst vinden er wekelijkse trektellingen plaats in de Mariapeel. Verder wordt er meegeteld met de jaarlijkse wintertellingen betreffende watervogels langs de Maas. De excursies worden georganiseerd in de directe omgeving, maar ook wel naar specifieke vogelgebieden elders in ons land. Soms wordt er advies gevraagd aan de vogelwerkgroep betreffende bouwvergunningen en andere zaken waarbij de Habitat- en Vogelrichtlijn raakvlakken heeft.

 

Actieve bescherming

Om onze doelstellingen te bereiken zijn er diverse activiteiten gaande om vogelbescherming in de regio te bewerkstelligen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten die bescherming bieden aan bedreigde en kwetsbare vogels. Deze projecten zijn niet alleen gericht op het heden maar ook op de toekomst. De natuur en haar schoonheid moet gehandhaafd blijven en vogels vervullen daarin een belangrijke rol. Bescherming gaat hand in hand met samenwerking. Zonder samenwerking staat of valt het beschermen van de natuur en daarmee het beschermen van vogels. Door middel van goede samenwerking trachten we onze doelstellingen te verwezenlijken.

Dankbaar zijn we dan ook dat we ons gesterkt zien door de hulp van de volgende organisaties:

   
Vogelbescherming Nederland Sovon  Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg Vereniging voor natuur en milieu educatie STeennuilen Overleg NEderland

Kerkuilenwerkgroep

Nederland

 Staatsbosbeheer Groengroep Sevenum landschap horst aan de maas small logo greenport venlo BTDAG nioo 0 0  NEM logo groen
Staatsbosbeheer Groengroep Sevenum Landschap Horst aan de Maas Greenport Venlo Nederlands Instituut voor Ecologie

Netwerk

Ecologische Monotoring

 

Inventarisaties

Het inventariseren van vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde. Met deze gegevens verschaft de vogelwerkgroep zich inzicht op regionaal gebied wat betreft toename, afname of stabilisatie van bepaalde vogelsoorten. Indien een negatieve ontwikkeling op regionaal vlak zich landelijk doorzet, kunnen natuurorganisaties en overheden anticiperen en hier hun beleid op afstemmen.

 

 

Voorlichting en advies

Het verstrekken van informatie aan de maatschappij wat betreft het essentiële belang van vogels in de natuur is ook een taak van de vogelwerkgroep. Vragen uit de omgeving worden met zorg behandeld en waar nodig vervult de vogelwerkgroep een adviserende functie. Door het organiseren van thema-avonden, cursussen en excursies leren mensen meer over vogels en de natuur. Door het publiceren van artikelen in diverse weekbladen wordt de aandacht voor de natuur vergroot en trachten we de mensen dichter tot de natuur te brengen.

Voor vragen, informatie, opmerkingen en/of lid worden kunt u contact opnemen via contact

  

Foto's en/of artikelen hebben copyright.

Het is niet toegestaan foto's en/of artikelen over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de VWG ‘t Hökske.

De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur c.q. fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.

Top